ДОБРЕ ДОШЛИ
В ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ"

През месец юни 2019 г влязоха в сила държавните образователни стандарти за НОВАТА професия "СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ" и СПЕЦИАЛНОСТТА "СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ", създадена със Заповед на МОН през 2017 г.

Ако искате да сте част от съдебната система в България и да подпомагате магистратите в тяхната дейност. Имате желание да работите в кантори на нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, да сте част от администрацията на ВСС, НИП, да сте професионални стенографи, или пък желаете да валидирате своите знания, умения и компетентности… Заповядайте в ЦПО, за да придобиете професията СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ и специалността СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Дейността на ЦПО се подчинява на следните принципи:

  • Законосъобразност – осъществява дейността си в съотвестствие с Конституцията на РБ, Закона за народната просвета, ЗПОО, други закони в РБ, както и Европейското законодателство, действащи подзаконови нормативни актове /наредби и правилници/.

  • Равнопоставеност – в ЦПО не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, пол, вероизповедание, народност, етнос, етнически и социален произход, обществено положение.

  • Партньорство и тясно сътрудничество и взаимодействие с държавните органи /съд, прокуратура, следствие, ВСС/, органите и структурите на местната власт, организациите на работодателите, на работниците и служителите, различни гилдии – адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, неправителствени организации, учебно и научно-изследователски организации и пр.

 

Политика на приоритети на ЦПО:

  • Една от основните цели е да бъде насърчено професионалното развитие на съдебната администрация, с оглед подобряване на правораздавателния процес, чрез преодоляване на дисбаланса и дефицита на обучени, знаещи, можещи и компетентни кадри, подпомагащи/обслужващи магистратите и юристите като цяло. Това ще повиши доверието в съдебната система и ще доведе до укрепване на принципа на върховенството на Закона.

  • Познаването на съдебния процес и основните понятия в българското и европейското право ще доведе до правилната им и точна реализация и прилагане в практиката, а това от своя страна - до удовлетвореност на гражданите – участници в съдопроизводството и повишаване на доверието им в съдебната система.

  • Не на последно място – чрез знанията, уменията и компетентностите, придобити в ЦПО се повишава интелигентността и общата култура на гражданите, при съприкосновение и досег с институциите и органите на държавно и местно управление в РБ и ЕС.

    Галерия
sadeben slujitel
sadeben slujitel

press to zoom
103468707_1176466699359223_6070918764396
103468707_1176466699359223_6070918764396

press to zoom
7
7

press to zoom
sadeben slujitel
sadeben slujitel

press to zoom
1/13