Условия за кандидатстване

Редът за приемане на кандидатите и изискванията към тях по отношение на входящото им образователно и квалификационно равнище са регламентирани в ЗПОО и устройствения Правилник на ЦПО „Съдебен служител” към „Де юре” ЕООД. Обучението се урежда с договор между обучаващата институция и лицето, финансиращо обучението /възложител/. Размерът на таксата за обучението се определя в зависимост от общия хорариум часове съгласно учебния план и броя на обучаваните в конкретния курс.

 

При кандидатстване се представят следните документи:

- Заявление по образец /за ненавършилите 18 г – лично и със съгласието на родител

        Заявление за валидиране изтегли тук

        Заявление за курс за професионално образование и обучение изтегли тук

- Диплома за завършено средно образование, или удостоверение от училището, че ученикът е придобил право да се яви на държавни зрелостни изпити;

- Медицинско свидетелство от личния лекар, че няма заболявания, които да му пречат да упражнява професията съдебен служител;

- Нотариално заверено копие от Акт за раждане, от който да е видно, че има навършени 16 години;

- Вносна бележка за семестриална такса

ЗАПИСВАНЕ – на адрес гр В. Търново, ул. "В. Левски" 13, или на имейл: sadeben_slujitel@abv.bg

Банкова сметка: BG56STSA93000026258728 - "Де юре" ЕООД

ОТСТЪПКА ОТ ТАКСАТА: 5 % при заплащане на цялата такса за цялото обучение;

5 % при записване на братя, сестри;

5 % при записване на група от минимум 10 души.

    Лични данни

Политика на поверителност и прозрачност

1. В хода на работата - ЦПО изисква, обработва и съхранява следните данни за идентификация на физическите и юридическите лица. 

- образование и квалификация;

- данни за здравето;

- данни за контакт;

- други данни, изискуеми по силата на специални закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане и дейност, безопасните и здравословни условия на труд и социалните въпроси.

2. Събраните данни се използват само за следните цели - кандидатстване за обучаване и квалификация кандидатстване за работа, кандидатстване за изпитна комисия при сключване на договори.

3. Данните не се предоставят на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона /например – на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция на труда, и други публични органи и институции, в т. ч – съд, прокуратура, следствие, в рамките на тяхната компетентност и правомощие/.

4. ЦПО разработва, регистрира в НАПОО и поддържа /актуализира/ всяка година своя интернет страница, от която е видно начинът на кандидатстване, критериите за приемане, срокът за обучение и пр. Заявления и други документи могат да се получават на електронния адрес на центъра – sadeben_slujitel@abv.bg