ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ
1. Курс за служители от съдебната система за валидиране на професионални знания и получаване на свидетелство за професионална квалификация "СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ".

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВАЛИДИРАНЕ.

 

На 27 и 28 март 2021 г. в гр. Велико Търново, в сградата на школа „Магнаура“ – ул. „Славянска“ 2 А, ет. 3, Център за професионално обучение „Съдебен служител“ организира проверка на служителите, заявили желание за включване в процедура по валидиране, за съпоставяне на заявените от тях професионални знания, умения и компетенции с държавните образователни стандарти и държавните образователни изисквания за професията „Съдебен служител“ /специалността „Съдебна администрация“/. След проверката ще бъде изготвен индивидуален план-график за всяко лице, желаещо включване в процедурата по валидиране, за постигане на квалификация по професията и получаване на Свидетелство за валидиране на професионална квалификация по образец на МОН.

За участие в проверката на Вашите знания следва да внесете 25.00 лв. по сметката, посочена на сайта на ЦПО, с основание: включване в процедура по валидиране. Таксата включва наем на зала/зали, изготвяне на изпитните материали и възнаграждението на съответните преподаватели, които ще извършат проверката и ще комуникират с всеки един кандидат поотделно.

 

Благодарим за проявения интерес към професията!

Възможност за индивидуално обучение, удобен график.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ"
2. Курс за ПРИДОБИВАНЕ на професия "Съдебен служител", специалност "Съдебна администрация".
Начало 19.02.2021 г.

3. Курс по призоваване в съдебната система.

4. Курс по съдебна кореспонденция.

5. Курс в помощ на студентите от специалност "право", по избран от тях учебен предмет. 

- Студентите в удобно за тях време получават възможност да се запознаят с платформите на „Апис” и „Сиела”.

- Научават се да работят с единният портал за електронно правосъдие;

- Нагледно придобиват представа как се работи с електронни дела – наказателни, граждански, изпълнителни, нотариални.

- В ЦПО ще научат как се оформят правилно и връчват редовно призовки, съобщения и книжа по реда на ГПК, ДОПК, АПК, НПК.

- Ще се запознаят с дейността и организацията на работа на администрацията в съдилищата, Висш съдебен съвет, Национален институт на правосъдието, в прокуратурата на РБ, в канторите на адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители.

- Желаещите да посещават ЦПО ще научат как се входират, подреждат в папка-дело и изходират документите по наказателни, граждански, административни, нотариални и изпълнителни дела;

- Придобива се нагледна представа за цялата съдебната кореспонденция - съставяне и оформяне на документи: съдебни протоколи, съдебни удостоверения; съдебни решения; присъди; нотариални актове за покупко-продажба, дарение, нотариален акт за договорна/законна ипотека; констативен нотариален акт; постановление за възлагане на недвижим имот, договор за особен залог; договор за покупко-продажба на моторни превозни средства; договор за прехвърляне на търговско предприятие; договор за лизинг; учредителен акт на търговско дружество; искова молба с приложения; администриране на жалби ведно с приложенията; нотариално завещание и т. н. и т. н.

- На вниманието на желаещите се предоставят съответните Наредби за образци на документи – в гражданското, наказателното, изпълнителното и нотариалното производство – призовки, съобщения, покани, запорни съобщения до трети задължени лица, протоколи за опис, констативни протоколи, декларации, заповеди за изпълнение и пр.

- Студентите могат да се запознаят още с етичния кодекс на магистрата; етичният кодекс на съдебните служители; етичният кодекс на адвоката; етичният кодекс на нотариусите; етичният кодекс на частните съдебни изпълнители.

- Обсъждат се съответните Тарифи /Наредби/ на отделните държавни институции и гилдии, спецификата на техните банкови сметки /набирателни, депозитни, специални, обикновени и пр/ и как се осъществява електронното банкиране.

- Студентите ще придобият представа от работата и функциите на службите по вписвания към Агенцията по вписванията и на Бюрата за съдимост в съдилищата.

6. ИНДИВИДУАЛЕН КУРС В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ ПОД МОТОТО: "ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА СВОЯТА ПРАВНА КУЛТУРА И ГРАМОТНОСТ - КЪМ МОЕТО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ.

7. Курс по протоколиране в съдебно заседание.

8. Курс по стенография и машинопис /десетопръстна система кирилица и латиница/; 

Учебни предмети:

Обща професионална подготовка:

-Здравословни и безопасни условия на труд

-Предприемачество

-Икономика

Отраслова подготовка:

-Работа с клиенти в съд

-Публични финанси

-Стенография

-Машинопис /кирилица, латиница/

Специфична подготовка:

-Обща теория на правото
-Право на ЕС
-Конституционно право
-Гражданско право и процес
-Наказателно право и процес
-Облиг право и вещно право
-Трудово право
-Търговско право
-Административно право и процес
-Документооборот и кореспонденция
-Съдебна администрация
-Деловодство и архив
-Дейност по протоколиране в ОСЗ
-Дейност по призоваване и връчване
-Информационни компютърни технологии
-Професионална етика и комуникация