ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

1. Курс по призоваване в съдебната система:

09.11.2020 – 12.11.2020 г.;  пет учебни часа на ден  /1 учебен час = 45 мин/ -  цена на курса – 180.00 лв.

14.12.2020 – 17.12.2020 г.; пет учебни часа на ден  /1 учебен час = 45 мин/ -  цена на курса – 180.00 лв.

2. КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ "Съдебен служител", специалност "Съдебна администрация".
Начало 19.02.2021 г.
3. КУРС ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА за валидиране на професионални знания и получаване на СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ".
Възможност за индивидуално обучение, удобен график.

4. Курс по съдебна кореспонденция:

23.11.2020 – 26.11.2020 г.; пет учебни часа на ден /1 учебен час = 45 мин/ -  цена на курса – 180.00 лв.

5. ИНДИВИДУАЛЕН КУРС В ПОМОЩ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО, по избран от тях учебен предмет. 

- Студентите в удобно за тях време получават възможност да се запознаят с платформите на „Апис” и „Сиела”.

- Научават се да работят с единният портал за електронно правосъдие;

- Нагледно придобиват представа как се работи с електронни дела – наказателни, граждански, изпълнителни, нотариални.

- В ЦПО ще научат как се оформят правилно и връчват редовно призовки, съобщения и книжа по реда на ГПК, ДОПК, АПК, НПК.

- Ще се запознаят с дейността и организацията на работа на администрацията в съдилищата, Висш съдебен съвет, Национален институт на правосъдието, в прокуратурата на РБ, в канторите на адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители.

- Желаещите да посещават ЦПО ще научат как се входират, подреждат в папка-дело и изходират документите по наказателни, граждански, административни, нотариални и изпълнителни дела;

- Придобива се нагледна представа за цялата съдебната кореспонденция - съставяне и оформяне на документи: съдебни протоколи, съдебни удостоверения; съдебни решения; присъди; нотариални актове за покупко-продажба, дарение, нотариален акт за договорна/законна ипотека; констативен нотариален акт; постановление за възлагане на недвижим имот, договор за особен залог; договор за покупко-продажба на моторни превозни средства; договор за прехвърляне на търговско предприятие; договор за лизинг; учредителен акт на търговско дружество; искова молба с приложения; администриране на жалби ведно с приложенията; нотариално завещание и т. н. и т. н.

- На вниманието на желаещите се предоставят съответните Наредби за образци на документи – в гражданското, наказателното, изпълнителното и нотариалното производство – призовки, съобщения, покани, запорни съобщения до трети задължени лица, протоколи за опис, констативни протоколи, декларации, заповеди за изпълнение и пр.

- Студентите могат да се запознаят още с етичния кодекс на магистрата; етичният кодекс на съдебните служители; етичният кодекс на адвоката; етичният кодекс на нотариусите; етичният кодекс на частните съдебни изпълнители.

- Обсъждат се съответните Тарифи /Наредби/ на отделните държавни институции и гилдии, спецификата на техните банкови сметки /набирателни, депозитни, специални, обикновени и пр/ и как се осъществява електронното банкиране.

- Студентите ще придобият представа от работата и функциите на службите по вписвания към Агенцията по вписванията и на Бюрата за съдимост в съдилищата.

6. ИНДИВИДУАЛЕН КУРС В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ ПОД МОТОТО: "ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА СВОЯТА ПРАВНА КУЛТУРА И ГРАМОТНОСТ - КЪМ МОЕТО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ.

7. Курс по протоколиране в съдебно заседание:

3.12.2020 – 10.12.2020 г.; пет учебни часа на ден /1 учебен час = 45 мин/ -  цена на курса – 180.00 лв.

8. Курс по стенография и машинопис /десетопръстна система кирилица и латиница/; 

Учебни предмети:

Обща професионална подготовка:

-Здравословни и безопасни условия на труд

-Предприемачество

-Икономика

Отраслова подготовка:

-Работа с клиенти в съд

-Публични финанси

-Стенография

-Машинопис /кирилица, латиница/

Специфична подготовка:

-Обща теория на правото
-Право на ЕС
-Конституционно право
-Гражданско право и процес
-Наказателно право и процес
-Облиг право и вещно право
-Трудово право
-Търговско право
-Административно право и процес
-Документооборот и кореспонденция
-Съдебна администрация
-Деловодство и архив
-Дейност по протоколиране в ОСЗ
-Дейност по призоваване и връчване
-Информационни компютърни технологии
-Професионална етика и комуникация

Контакти:

Телефон за връзка: 

+359-878-200-275

Email: 

sadeben_slujitel@abv.bg

Адрес:

Гр. Велико Търново 5000,

Ул. "Славянска" 2А , ет. 3

Нашият девиз:

Институциите са гръбнакът на държавата!